Item Infomation


Title: Vietnamese Tiếng Việt không son phấn
Authors: Nguyễn Đình Hòa
Keywords: Mã học phần EL401 | Ngôn ngữ học đối chiếu | Cấu trúc tiếng Việt | Ngôn ngữ học hiện đại
Issue Date: 1997
Abstract: Với mười một chương sắp xếp theo thứ tự rành mạch, hai phụ bản, một thư tịch liệt kê 210 nguồn khảo cứu của các tác giả khắp năm châu viết về tiếng Việt, và một "index" hơn 13 trang, cuốn sách là một đóng góp uyên bác hiếm quý cho thế giới bên ngoài muốn tìm hiểu về cấu trúc tiếng Việt. Bằng một lối viết trong sáng vui tươi và với những thí dụ đầy tình tự dân tộc, tác giả đã miêu tả những nét chính yếu và đặc thù của âm pháp (phonology), từ pháp (morphology) và cú pháp (syntax) tiếng Việt qua các nguyên lý của khoa ngôn ngữ học hiện đại.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7134
Appears in CollectionsNgôn ngữ Anh
ABSTRACTS VIEWS

146

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.003787. Vietnamese - Tiếng Việt không son phấn-1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,9 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.003787. Vietnamese - Tiếng Việt không son phấn.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 22,43 MB

  • Format : Adobe PDF