Item Infomation


Title: Communication systems : an introduction to signals and noise in electrical communication
Authors: A. Bruce Carlson
Keywords: Mã học phần CF320 | Signal theory (Telecommunication) | Modulation (Electronics) | Digital communications | Lý thuyết tín hiệu | Truyền thông số
Issue Date: 2010
Publisher: Boston : McGraw-Hill Higher Education
Abstract: Phiên bản cải tiến này của Hệ thống Truyền thông, một văn bản cổ điển trong lĩnh vực truyền thông, giới thiệu về các hệ thống truyền thông điện, bao gồm các phương pháp phân tích, nguyên tắc thiết kế và cân nhắc phần cứng. Ấn bản thứ năm đã được cập nhật để phản ánh công nghệ hiện tại bao gồm cả truyền thông tương tự và kỹ thuật số trong lĩnh vực luôn phát triển này. Các câu hỏi khái niệm / mô tả / tư duy đã được thêm vào trong cuốn sách cũng như câu hỏi của MATLAB (R) và thuyết trình tệp Powerpoint trên trang web. Cuốn sách bao gồm cả truyền thông tương tự và số. Có ví dụ và bài tập cho sinh viên để giải quyết trong các chương, giúp họ nắm vững các khái niệm mới .
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/6348
Appears in CollectionsKhoa học máy tính
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: