Tài chính - Ngân hàng (LV) (228)Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Item Submit Date - Descending [/1]

 • LVCH.00386_1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi Lê Duy;  Advisor: PGS.TS Nguyễn Thị Đông (2017)

 • Mục đích nghiên cứu + Nghiên cứu về hoạt động thông tin tín dụng, nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng và các nhân tố tác động đến chất lượng hoạt động thông tin tín dụng. + Đánh giá thực trạng nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng tại CIC. Phân tích hạn chế, nguyên nhân và đánh giá kết quả đạt được trong việc đảm bảo chất lượng hoạt động thông tin tín dụng so với yêu cầu người sử dụng thông tin của CIC trong thời gian qua. + Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng tại CIC.

 • LVCH.00323_1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Văn Nguyên;  Advisor: PGS.TS Nguyễn Thị Đông (2016)

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài: + Hệ thống những vấn đề cơ bản về nội dung phân tích các thông tin trên báo cáo tài chính phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuế. + Khẳng định sự cần thiết khách quan của việc phân tích các thông tin trên báo cáo tài chính để phân loại đối tượng có rủi ro cần thanh tra, kiểm tra và tối ưu hóa thời gian thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế. + Đánh giá thực trạng việc phân tích và sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Sơn Tây, từ đó rút ra được những kết quả đã đạt được và những nguyên nhân còn hạn chế trong việc phân tích ...

 • LVCH.00320_1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê Thị Kim Phương;  Advisor: PGS.TS Trần Thị Hà (2016)

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài - Hệ thống hoá các vấn đề lý luận chung nhất về quản lý ngân sách nhà nước. - Đánh giá thực trạng quản lý ngân sách trên địa bàn huyện Phúc Thọ giai đoạn 2012 - 2014 của huyện Phúc Thọ. - Đề xuất giải pháp tăng cường quản lý ngân sách nhà nước của huyện Phúc Thọ giai đoạn 2015 - 2020.

 • LVCH.00315_1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần Lê Minh Hoàng;  Advisor: PGS.TS Lưu Thị Hương (2016)

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài + Nghiên cứu lý luận về quản lý tài chính của trường Đại học công lập. + Phản ánh thực trạng quản lý tài chính tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW. + Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý tài chính tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

 • LVCH.00314_1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Kiều Thị Thu Trang;  Advisor: PGS.TS Nguyễn Thị Đông (2016)

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài + Hệ thống hoá những vấn đề cơ bản về quản lý tài chính ở đơn vị sự nghiệp có thu công lập. + Đánh giá thực trạng quản lý tài chính của đơn vị để tìm ra những nguyên nhân hạn chế trong quá trình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, từ đó đưa ra giải pháp nhằm tăng cường quản lý tài chính thật hiệu quả tại Ban Đầu tư xây dựng Thị xã Sơn Tây.

 • LVCH.00111_1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Thị Nga;  Advisor: PGS.TS. Nguyễn Thị Quy (2016)

 • Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu và hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về phát triển cho vay doanh nghiêp của Ngân hàng thương mại. Phân tích đánh giá thực trạng phát triển cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh BIDV Sơn Tây, từ đó đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại trong những khách hàng doanh nghiệp. Đề xuất một số giả pháp nhằm phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Sơn Tây