Quản lý bệnh viện (LV) (117)Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Item Submit Date - Descending [/1]

  • LVCH.01822_C01953_TT.pdf.jpg
  • Luận văn/Thesis


  • Authors: Trần Thanh Tuấn;  Advisor: TS. Nguyễn Thị Bình An; TS. Nguyễn Trọng Tuyển (2023)

  • Mô tả mô hình tổ chức và kết quả hoạt động công tác xã hội tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, năm 2022-2023. Phân tích một số yếu tố liên quan đến nhu cầu công tác xã hội của người bệnh, người nhà người bệnh tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, năm 2023..