Báo, tạp chí trong nước (10)Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Item Submit Date - Descending [/1]

  • BBTL.0000010.pdf.jpg
  • Newspaper


  • Authors: Phạm Thị Mai Hương (2021)

  • Bài viết nhằm mục tiêu phác thảo mức độ hài lòng nghề nghiệp của giáo viên phổ thông và vai trò của sự hài lòng với khía cạnh khác nhau trong hoạt động nghề đối với sự hài lòng với nghề nghiệp nói chung.

  • BBTL.0000002.pdf.jpg
  • Newspaper


  • Authors: Nguyễn Thị Phương (2021)

  • Nghiên cứu xem xét mức chi tiêu y tế tại Việt Nam từ năm 2010 đến 2016 đồng thời đánh giá ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường lên cầu ý tế của các cá nhân trong điều tra khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam.