Item Infomation


Title: Nhập môn du lịch = Introduction to tourism
Authors: Trần Đức Thanh
Phạm Hồng Long
Vũ Hương Lan (ch.b.)
Keywords: Mã học phần TR111 | Mã học phần TG222| Du lịch | Giáo trình
Issue Date: 2022
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Trình bày một số vấn đề chung về du lịch, quá trình hình thành và phát triển du lịch, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động du lịch, khách du lịch, các nhà cung ứng du lịch, các cơ quan tổ chức du lịch; tác động của du lịch đến văn hoá, xã hội, kinh tế, môi trường tự nhiên; loại hình và sản phẩm du lịch; tương lai và triển vọng của du lịch.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4082
Appears in CollectionsKho mượn
ABSTRACTS VIEWS

1179

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • km.11632-1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,91 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • km.11632-P1.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file (Chương 1)
  • Size : 113,64 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • km.11632-P2.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file (Chương 2)
  • Size : 9,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • km.11632-P3.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file (Chương 3)
  • Size : 85,35 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • km.11632-P4-5.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file (Chương 4-5)
  • Size : 10,4 MB

  • Format : Adobe PDF