Item Infomation


Title: Các yếu tổ ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng của hộ nông dân Việt Nam
Authors: Ths. Trịnh Thu Hằng
Keywords: Nông thôn | Hộ nông dân | Tín dụng | Probit
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Với mục tiêu thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, Chính phủ đã có nhiều chính sách tích cực trong nhiều lĩnh vực để tạo điều kiện tốt cho khu vực này. Một trong các chính sách đó là việc mở rộng giúp tiếp cận tín dụng. Bởi tín dụng là vấn đề then chốt để các nông hộ có thể thoát nghèo, cải thiện mức sống. Tuy nhiên, để đáp ứng các điều kiện cho vay từ các tổ chức tài chính thực sự không dễ dàng. Bài viết đưa ra các yếu tố tác động đến vấn đề tiếp cận tín dụng của nông hộ như trình độ, vùng, nhóm dân tộc, sức khỏe...Từ việc xem xét các yếu tố ảnh hưởng này, có thể đưa ra các chính sách phù hợp giúp các hộ nông dân có thể tiếp cận tín dụng một cách hiệu quả. Nếu làm tốt mô hình này thì sẽ là một trong những công cụ tốt giúp ngân hàng có thể quản lý tốt rủi ro tín dụng.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3826
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

30

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: