Item Infomation


Title: MỘT VÀI TRAO ĐỔI VỀ NGHIỆP VỤ THUÊ TÀI CHÍNH
Authors: ThS. Đoàn Thị Hồng Nhung
ThS. Vũ Thị Kim Lan
Keywords: Nghiệp vụ thuê tài chính
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
Abstract: Nghiệp vụ thuê tài chính là một nghiệp vụ phức tạp bởi tính chất nghiệp vụ và mối quan hệ của các bên tham gia vào nghiệp vụ này. Bên cho thuê là công ty cho thuê tài chính hoạt động theo chế độ kế toán của tổ chức tín dụng. Bên đi thuê là doanh nghiệp tuân thủ theo chế độ kế toán doanh nghiệp. Trong bài viết, tác giả tiếp cận các phương pháp hạch toán nghiệp vụ thuê tài chính theo chế độ hiện hành ở cả hai phía đi thuê và cho thuê để từ đó làm rõ những vấn đề bất cập cần xử lý: xác định nguyên giá tài sản thuê tài chính; kế toán thuế giá trị gia tăng phát sinh trong nghiệp vụ thuê tài chính; xác định giá tính khấu hao tài sản thuê tài chính.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3819
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • K.Y00017- Một vài trao đổi về nghiệp vụ thuê tài chính.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 395,1 kB

    • Format : Adobe PDF