Item Infomation


Title: Đổi mới công tác công đoàn – Tầm nhìn mới từ Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng tại trường Đại học Thăng Long
Authors: PGS.TS Nguyễn Minh Xuân
Keywords: Công tác công đoàn | Hoạt động công đoàn
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Công tác công đoàn là hoạt động đoàn thể rất quan trọng trong các cơ quan hành chính, không riêng gì doanh nghiệp. Trong bối cảnh chung của xã hội có nhiều mặt của hoạt động này đã thay đổi và cần có sự nắm bắt định hướng hoạt động đó để nâng cao hiệu quả hoạt động trong điều kiện mới. Bài báo phân tích dựa trên các nghiên cứu gần đây với logic khoa học nhằm thay đổi nhận thức và hành động để có thể thể hiện đúng đắn nhất vị trí thích hợp cho hoạt động công đoàn hiện nay.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3807
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: