Item Infomation


Title: Ảnh hưởng của sáng kiến xanh đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nghiên cứu lý thuyết
Authors: Nguyễn Đỗ Quyên
Keywords: Sáng kiến xanh; Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế
Series/Report no.: Số 127 (4/2020);
Abstract: Bài viết hệ thống hóa cơ sở lý luận về các sáng kiến xanh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời phân tích và đánh giá ảnh hưởng của sáng kiến xanh đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy ứng dụng các sáng kiến xanh có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở các lĩnh vực như hoạt động sản xuất, tài chính, marketing và môi trường. Cụ thể, các sáng kiến xanh góp phần giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí hoạt động, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái, thu hút khách hàng tiềm năng, củng cố sự trung thành của các khách hàng hiện hữu, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8677
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học quản lý
ABSTRACTS VIEWS

132

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0002005.pdf
      Restricted Access
    • Size : 554,18 kB

    • Format : Adobe PDF