Item Infomation


Title: Ảnh hưởng của phát triển tài chính lên tăng trưởng kinh tế các nước ASEAN
Authors: Lê Phương Thảo Quỳnh
Keywords: Phát triển tài chính; Tăng trưởng kinh tế
Issue Date: 2002
Publisher: Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế
Series/Report no.: 145 (04/2022);
Abstract: Trong bài báo này, tác giả áp dụng mô hình ước lượng hồi quy gộp (POLS) để đánh giá tác động của phát triển tài chính đến tăng trưởng kinh tế các nước ASEAN. Mô hình xem xét tác động của các chỉ số phát triển tài chính đại diện: tỷ lệ nợ thanh khoản trên GDP, tỷ trọng tín dụng tư nhân trong nước và quy mô các ngân hàng thương mại trong khu vực tác động đến GDP bình quân đầu người. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phát triển tài chính có tác động tích cực tới tăng trưởng kinh tế, từ đó giúp các nhà hoạch định chính sách đưa ra những quyết định phát triển và cải thiện các chỉ số tài chính để góp phần nâng cao và duy trì sự tăng trưởng trong dài hạn cho cả khu vực Đông Nam Á
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8675
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học quản lý
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0002003.pdf
      Restricted Access
    • Size : 349,54 kB

    • Format : Adobe PDF