Item Infomation


Title: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH kinh doanh dịch vụ thông tin và chuyển giao công nghệ - ISTT
Authors: Lê Thanh Tùng
Advisor: Trịnh Trọng Anh
Keywords: Vốn lưu động; Tài chính; A16585
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Cơ sở lý luận về vốn lưu động, hiệu quả sử dụng, thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty ISTT
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8561
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

23

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0001901_A16585_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,52 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0001901_A16585.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 36,54 MB

  • Format : Adobe PDF