Item Infomation


Title: Nâng cao hiệu qủa quản trị dòng tiền ngắn hạn tại Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Đông Tùng.
Authors: Nguyễn Trung Anh
Advisor: Th.S: Ngô Thị Quyên
Keywords: Tài chính; Quản trị; A23916
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Cơ sở lý luận cơ bản về dòng tiền và quản trị dòng tiền ngắn hạn của doanh nghiệp. Thực trạng và một số giaỉ pháp nhằm nâng cao hiệu qủa quản trị dòng tiền ngắn hạn tại công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Đông Tùng.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8448
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0003576_A23916_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 3,1 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0003576_A23916.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 29,83 MB

  • Format : Adobe PDF