Item Infomation


Title: Nghiên cứu kính ngữ trong tiếng Hán hiện đại.
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Hán)
Authors: Nguyễn Thị Thanh
Advisor: Nguyễn Lê Minh
Keywords: Ngôn ngữ | Kính ngữ | Tiếng Hán | A17191
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8188
Appears in CollectionsKhoa Ngoại ngữ
ABSTRACTS VIEWS

28

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002446_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 380,14 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002446.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,01 MB

  • Format : Adobe PDF