Item Infomation


Title: Nghiên cứu chữ hội ý trong tiếng Hán
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Hán)
Authors: Nguyễn Thị Chinh
Advisor: Nguyễn Văn Đổng
Keywords: Ngôn ngữ | Chữ hội ý | Tiếng Hán | A14084
Issue Date: 2013
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8173
Appears in CollectionsKhoa Ngoại ngữ
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002468_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 487,54 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002468.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 4,66 MB

  • Format : Adobe PDF