Item Infomation


Title: Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn tại công ty Cổ phần Thiết bị vật tư ngân hàng và an toàn kho quỹ Việt Nam.
Authors: Đoàn Vy Hiếu
Advisor: ThS. Thân Thế Sơn Tùng
Keywords: Tài chính; Quản lý tài sản ngắn hạn; A27453
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Cơ sở lý luận về hiệu quả quản lý TSNH trong công ty. Thực trạng hiệu quả quản lý TSNH tại công ty CP Thiết bị vật tư ngân hàng và An toàn kho quỹ Việt Nam. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý TSNH tại công ty CP Thiết bị vật tư ngân hàng và An toàn kho quỹ Việt Nam.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8096
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0004203_A27453_FN499_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 383,05 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0004203_A27453_FN499.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,28 MB

  • Format : Adobe PDF