Item Infomation


Title: Tập bài giảng: QUẢN TRỊ HỌC ĐẠI CƯƠNG
Authors: Vũ Lệ Hằng
Keywords: Quản trị học | Quản trị kinh doanh| BA102
Issue Date: 2019
Publisher: TLU
Abstract: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát về quản trị, các quan điểm lý luận về quản trị tổ chức, môi trường quản trị, nguyên tắc và các chức năng quản trị trong tổ chức: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4084
Appears in CollectionsKho mượn
ABSTRACTS VIEWS

212

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.001127- BA102_Quan tri hoc dai cuong-1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,85 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.001127- BA102_Quan tri hoc dai cuong.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,16 MB

  • Format : Adobe PDF