Item Infomation


Title: Đầu tư xanh và vấn đề tiếp cận tín dụng xanh của các doanh nghiệp Việt Nam
Authors: Th.s. Trần Thị Kim Liên
Th.s. Trần Đình Vân
Keywords: Đầu tư xanh | Tín dụng xanh | Tiếp cận tín dụng xanh
Issue Date: 2018
Publisher: Kỷ yếu hội thảo quốc gia
Abstract: Trong bối cảnh khủng hoảng sinh thái toàn cầu, nhiều quốc gia đang tiến hành chuyển đổi mô hình kinh tế nâu truyền thống sang nền kinh tế xanh thân thiện với môi trường. Việt Nam cũng đang nằm trong xu thế đó. Để thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng hiệu quả và bền vững, Chính phủ Việt Nam đã ban hành chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2050. Trong kế hoạch hành động của chính phủ, các tổ chức tín dụng được xem là thành phần quan trọng để hướng dòng vốn đầu tư vào các lĩnh vực thân thiện môi trường, giảm thiểu rủi ro vì mục tiêu phát triển bền vững. Trên thực tế, hoạt động tín dụng xanh đối với các doanh nghiệp Việt Nam còn khá mới mẻ và cũng chưa có nghiên cứu tổng thể nào đánh giá nhu cầu vốn tín dụng xanh cũng như khả năng và những khó khăn trong việc tiếp cận vốn tín dụng xanh của doanh nghiệp. Bài viết sau đây đề cập đến một số vấn đề: (i) hoạt động đầu tư xanh và tín dụng xanh ở Việt Nam; (ii) tiếp cận tín dụng xanh của doanh nghiệp Việt Nam; (iii) một số khuyến nghị
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3907
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: