Item Infomation


Title: Nghiên cứu báo cáo chi phí môi trường và báo cáo lợi ích môi trường tại các nước nhằm vận dụng trong các doanh nghiệp Việt Nam
Authors: TS. Nguyễn Hoản
NCS.Ths Đào Thị Thanh Thúy
Keywords: Báo cáo chi phí môi trường | Báo cáo lợi ích môi trường | Báo cáo kế toán môi trường
Issue Date: 2018
Publisher: Kỷ yếu hội thảo quốc gia
Abstract: Báo cáo chi phí môi trường và báo cáo lợi ích môi trường là một bộ phận của các báo cáo kế toán môi trường, các báo cáo này cung cấp các thông tin về chi phí môi trường và các lợi ích môi trường phát sinh trong doanh nghiệp. Báo cáo đóng vai trò quan trọng không chỉ đối với nhà quản lý doanh nghiệp trong việc ra các quyết định kinh doanh mà còn đối với các nhà đầu tư trong quá trình ra quyết định đầu tư, các cơ quan quản lý nhà nước với việc quản lý hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất. Để hiểu thêm về các báo cáo chi phí và lợi ích môi trường, bài viết cung cấp một số kiến thức về chi phí môi trường, lợi ích môi trường, nội dung báo cáo chi phí môi trường, báo cáo lợi ích môi trường được lập trên thế giới, từ đó rút ra những kinh nghiệm áp dụng tại các doanh nghiệp Việt Nam.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3904
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: