Item Infomation


Title: Thị trường tài chính phái sinh Việt Nam : Thực trạng và giải pháp
Authors: TS. Phạm Thị Bảo Oanh
Keywords: Tài chính phái sinh | Nhà đầu tư
Issue Date: 2018
Publisher: Kỷ yếu hội thảo quốc gia
Abstract: Thị trường tài chính phái sinh (TCPS) có vai trò ngày càng lớn trong quá trình phát triển kinh tế quốc gia và toàn cầu. Thời gian qua, Thị trường TCSP Việt Nam đã hình thành đầy đủ thị trường phái sinh tập trung và phi tập trung song quy mô và số lượng giao dịch còn hạn chế, sản phẩm chưa đa dạng, thị trường phát triển chưa xứng với tiềm năng. Do đó, bài viết tập trung nghiên cứu cơ sở lý thuyết về thị trường TCPS, kết quả giao dịch của thị trường TCPS toàn cầu và thực tế phát triển của thị trường TCPS Việt Nam, từ đó thấy được hạn chế và nguyên nhân của hạn chế, trên cơ sở này đưa ra giải pháp phát triển thị trường TCPS trong bối cảnh kinh tế Việt Nam có nhiều cơ hội và thách thức khi hội nhập ngày càng sâu với kinh tế thế giới
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3898
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

80

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • K.Y00142- Thị trường tài chính phái sinh Việt Nam.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 6,27 MB

    • Format : Adobe PDF