Item Infomation


Title: Tăng trưởng bền vững và hiệu quả tài chính: Nghiên cứu điển hình các các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: TS. Ngô Thị Quyên
TS. Chu Thị Thu Thuỷ
NCS.Ths. Nguyễn Thị Thu Trang
Ths. Vũ Lệ Hằng
Keywords: Tăng trưởng bền vững | Hiệu quả tài chính | Khả năng sinh lời | Thị trường chứng khoán
Issue Date: 2018
Publisher: Kỷ yếu hội thảo quốc gia
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu của nhóm tác giả tập trung vào phân tích tác động của hiệu quả tài chín h đến tăng trưởng bền vững và ngược lại tác động của tăng trưởng bền vững đến khả năng sinh lời của các công ty. Ngoài ra, nghiên cứu của nhóm Tác giả cũng phân tích khả năng tăng trưởng bền vững năm hiện tại có chịu tác động của tăng trưởng bền vững năm trước. Với mẫu nghiên cứu là 652 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2013 đến 2016, nghiên cứu đã chứng minh được khả năng sinh lời, khả năng trả nợ và tăng trưởng năm trước có tác động đáng kể đến tăng trưởng bền vững, tuy nhiên khả năng thanh toán không có ý nghĩa thống kê tại mức ý nghĩa 5%. Hơn nữa, nghiên cứu cũng chỉ ra khả năng sinh lời của các công ty chịu tác động mạnh của tỷ lệ tăng trưởng bền vững tính toán theo cả ba mô hình Higgins, Van Horne và Zakon
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3897
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

45

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • K.Y00141- Tăng trưởng bền vững và hiệu quả tài chính.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 5,02 MB

    • Format : Adobe PDF