Item Infomation


Title: Thực trạng triển khai xây dựng hệ thống BSC.KPIs tại Công ty Điện lực Nghệ An - Bài học kinh nghiệm cho các Công ty thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Authors: NCS.Ths Vương Thị Thanh Trì
Keywords: Công ty Điện lự | Mô hình Thẻ điểm cân bằng | Balance Scorecard, KPIs | Key Performance Indicators
Issue Date: 2018
Publisher: Kỷ yếu hội thảo quốc gia
Abstract: Thẻ điểm cân bằng (BSC) và Hệ thống Đo lường đánh giá hiệu quả công việc (KPIs) tại Công ty Điện lực Nghệ an và đưa ra các bài học kinh nghiệm nhân rộng từ quá trình thực hiện nhằm vươn tới vị trí trở thành 1 trong 5 công ty hoạt động hiệu quả và hiện đại nhất Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Với việc phân tích thực nghiệm quá trình triển khai hệ thống BSC.KPIs theo từng bước, kết quả nghiên cứu cho thấy lãnh đạo công ty là người khởi xướng, ủng hộ và cam kết tiến trình; BSC.KPIs được thảo luận công khai và truyền thông rộng rãi đến các cấp quản trị; giai đoạn mới triển khai còn gặp nhiều khó khăn do mức độ hiểu biết của đội ngũ thực thi về BCS.KPIs chưa sâu, chưa làm chủ được mô hình. Từ kết quả này, tác giả có những khuyến nghị nhân rộng mô hình cho các công ty thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam thời gian tới.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3896
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

55

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: