Item Infomation


Title: A CRITICAL ANALYSIS OF THE PERCEPTIONS OF SECOND YEAR ENGLISH MAJOR STUDENTS TOWARDS FACE-TO- FACE PEER FEEDBACK IN REVISING STAGE OF WRITING PROCESS
Authors: Ths. Lê Thị Tuyền
Keywords: Kỹ năng viết | Phương pháp phản hồi
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
Abstract: Trong giảng dạy tiếng Anh như là một ngôn ngữ thứ hai, đã có rất nhiều nghiên cứu về tác động của phản hồi trực tiếp giữa người học tới các khía cạnh khác nhau của sự phát triển ngôn ngữ. Phản hồi trực tiếp bài viết giữa người học có ảnh hưởng tích cực tới khả năng ngôn ngữ. Tuy nhiên các nghiên cứu về vấn đề này lại chưa được xem xét nhiều ở Việt Nam, vì thế tác giả bài viết đã tiến hành nghiên cứu về góc độ lĩnh hội của người học đối với việc áp dụng phương pháp phản hồi trực tiếp giữa các sinh viên trong lớp học viết. Đây là một nghiên cứu quy mô nhỏ mang tính thực tiễn cao, được tác giả sử dụng như một sự đổi mới trong phương pháp giảng dạy. Nghiên cứu đã tiến hành điều tra với 30 sinh viên năm thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Thăng Long. Ba công cụ thu thập thông tin được áp dụng là bảng hỏi, phỏng vấn và nhật ký nhằm điều tra sự thay đổi trong thái độ của người học sau chín tuần áp dụng phương pháp mới này. Kết quả của nghiên cứu đã chỉ ra rằng hầu hết người học đều có thái độ tích cực đối với phương pháp phản hồi mới này và coi nó như một cách hiệu quả để cải thiện kỹ năng viết của mình. Dựa vào các kết quả của nghiên cứu, tác giả đã rút ra những kết luận, gợi ý và hướng dẫn cho giảng viên ngôn ngữ Anh trong việc áp dụng phương pháp phản hồi trực tiếp giữa người học này trong lớp học viết sao cho phát huy được hiệu quả tối đa nhất.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3849
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: