Item Infomation


Title: Khảo sát về lối nói nhờ và trong sách giáo khoa nói tiếng Nhật
Authors: Ths. Nguyễn Thị Hà
Keywords: Nhờ vả | Lối nói nhờ vả | Giảng dạy tiếng Nhật
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
Abstract: Nghiên cứu này được trích từ luận văn thạc sỹ “Khảo sát về việc sử dụng lối nói nhờ vả của người Việt Nam học tiếng Nhật,Tập trung khảo sát đối tượng là sinh viên chuyên ngành tiếng Nhật trình độ trung cao cấp”, trình bày kết quả khảo sát và nhận định về việc giảng dạy các lối nói nhờ vả trong sách giáo khoa dạy tiếng Nhật. Tác giả xem xét các nghiên cứu trước đây, tổng kết thành cơ cở lý luận, tiến hành khảo sát trên các giáo trình Tiếng Nhật cơ bản phổ biến ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự phong phú và đa dạng trong lối nói nhờ vả của tiếng Nhật được đưa vào giảng dạy trong sách giáo khoa, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế trong việc giảng dạy lối nói nhờ vả. Trên cơ sở đó đưa ra một số đề xuất bổ sung và hoàn thiện giáo án giảng dạy
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3839
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • K.Y00026- Khảo sát về lối nói nhờ và trong sách giáo khoa nói tiếng Nhật.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 569,16 kB

    • Format : Adobe PDF