Item Infomation


Title: Kế toán thu hồi và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu trước ngày đáo hạn – kinh nghiệm Quốc tế
Authors: Ths. Nguyễn Thu Hoài
Keywords: Trái phiếu doanh nghiệp | Trái phiếu thu hồi trước hạn | Trái phiếu chuyển đổi
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Kế toán trái phiếu trong chế độ kế toán Việt Nam từng tồn tại rất nhiều thiếu hụt. Thông tư 200/2014/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 22/12/2014 đã phần nào bù đắp phần thiếu hụt này. Nổi bật là việc bổ sung hướng dẫn đối với kế toán trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu. Tuy nhiên các hướng dẫn trong thông tư này vẫn còn chưa đầy đủ và rõ ràng dẫn đến việc khó khăn cho các doanh nghiệp cho việc áp dụng vào thực tế. Cụ thể là thông tư còn thiếu hướng dẫn kế toán đối với trường hợp thu hồi hoặc chuyển đổi trái phiếu trước ngày đáo hạn.Do đó, bài viết sẽ làm rõ hơn về phương pháp hạch toánnghiệp vụ thu hồi và chuyển đổi trái phiếu trước ngày đáo hạn trên cơ sở tham khảo cách hạch toán của chuẩn mực kế toán Mỹ và chuẩn mực kế toán quốc tế
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3828
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: