Item Infomation


Title: Tác động lan tỏa của FDI đến đầu ra của doanh nghiệp ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam
Authors: Ths. Lê Kim Chung
Keywords: Đầu tư trực tiếp nước ngoài | Ngành hóa chất Việt Nam | Lan tỏa FDI
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Sử dụng bộ số liệu hỗn hợp của ngành hóa chất trong giai đoạn 2000-2012 với 17.121 quan sát và sử dụng kỹ thuật số liệu mảng với ảnh hưởng cố định, bài viết nghiên cứu tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến đầu ra của các doanh nghiệp (DN) trong ngành hóa chất Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy: sự hiện diện của yếu tố nước ngoài có tác động tích cực đến sự gia tăng đầu ra của các DN hóa chất nội địa trong khi các nhà cung cấp có vốn FDI lại gây tác động tiêu cực đến sản lượng của ngành này. Thêm vào đó, mối liên kết giữa các DN nội địa và DN có vốn FDI được nhận định là không tạo ra những tác động lan tỏa có lợi cho các ngành khác trong nước (là những ngành sử dụng đầu ra của ngành hóa chất làm đầu vào cho mình). Cuối cùng, nghiên cứu khẳng định không tìm thấy mối liên kết theo chiều ngang giữa DN trong nước và DN có vốn FDI.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3825
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: