Item Infomation


Title: KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VIỆT NAM
Authors: ThS. Chu Thị Thu Thủy
Keywords: Kiểm soát nội bộ | Chi phí sản xuất | Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
Abstract: Kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất đóng vai trò quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Việt Nam. Nghiên cứu của tác giả sử dụng mẫu 30 doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2013 để đánh giá hiệu lực của kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất trong DNNVV. Với việc sử dụng bảng câu hỏi khảo sát, tác giả nhận thấy đối với loại hình DNNVV tồn tại cả năm thành phần theo báo cáo COSO bao gồm: Môi trường kiểm soát chi phí sản xuất, đánh giá rủi ro về chi phí sản xuất, hệ thống thông tin và truyền thông, hoạt động kiểm soát chi phí sản xuất và giám sát chi phí sản xuất. Tuy nhiên, mỗi thành phần vẫn tồn tại những yếu kém ảnh hưởng đến tính hiệu lực của kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất như quy trình đánh giá rủi ro, cam kết về tính hay vấn đề phân công phân nhiệm trong hoạt động kiểm soát...
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3822
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: