Item Infomation


Title: KINH TẾ VIỆT NAM THỜI KỲ 2012 - 2014 VÀ NHỮNG CƠ HỘI MỚI ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Authors: PGS. TS. Đồng Xuân Ninh
Keywords: Kinh tế Việt Nam | Cơ hội mới | Điểm sáng kinh tế | Phát triển bền vững
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
Abstract: Đề tài gồm có 3 phần. Phần 1, phân tích và đánh giá những diễn biến và tác động của kinh tế thế giới và Việt Nam. Những tác động này vừa là cơ hội và điểm tựa tạo ra động lực mới, vừa là những thách thức và trở ngại cần phải vượt qua trong tiến trình phát triển kinh tế của Việt Nam. Phần 2, vận hội và triển vọng phát triển của kinh tế Việt Nam đã đến. Cần phát huy các kết quả và "các điểm sáng", đã đạt được của 2012 - 2013 để tạo đà và làm điểm tựa cho phát triển kinh tế Việt Nam trong thời gian tới. Phần 3, là 5 nhóm giải pháp chính sách kinh tế vĩ mô và vi mô, nhằm tận dụng các cơ hội và vượt qua các thách thức trong bối cảnh của kinh tế toàn cầu, nhằm tăng cường thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3818
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: