Item Infomation


Title: Công tác xã hội ở Việt Nam – Lịch sử phát triển và triển vọng
Authors: GS.TS. Lê Thị Quý
Keywords: Công tác xã hội | Đại học Thăng Long
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Bài viết nói ngắn gọn về về lịch sử công tác xã hội ở Việt Nam, quá trình từ xã hội truyền thống sang công tác xã hội chuyên nghiệp; Phân tích một số vấn đề về công tác xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh thế giới. Đồng thời cũng giới thiệu về chương trình đào tạo CTXH tại trường đại học Thăng Long Hà Nội
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3808
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: