Item Infomation


Title: Tổng quan khái niệm "tính xác thực" trong nghiên cứu du lịch
Authors: Ths. Phạm Trần Thăng Long
Keywords: Du lịch văn hóa | Phát triển du lịch | Trải nghiệm du lịch
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Bài viết này đi vào tìm hiểu và giới thiệu một cách tổng quan về tính xác thực trong du lịch, với tính chất là một giá trị và một khái niệm có tính nền tảng trong hoạt động sáng tạo và quản lý du lịch. Từ quan điểm xã hội học – nhân học xã hội, bài viết nhấn mạnh nhận định về tính xác thực trong du lịch là một sản phẩm xã hội và một phần thiết yếu trong trong quá trình định hình và khẳng định của phát triển du lịch văn hóa cộng đồng. Từ đó, bài viết cho rằng chúng ta cần tiếp tục hướng đến một nhận thức toàn diện và cởi mở về tính xác thực trong du lịch để có thể định hướng và khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng dồi dào của loại hình du lịch sinh thái nhân văn, văn hóa tộc người.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3803
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • K.Y00129- Tổng quan khái niệm _tính xác thực_ trong nghiên cứu du lịch.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 210,4 kB

    • Format : Adobe PDF