Item Infomation


Title: Công tác xã hội - Nghề nghiệp và đạo lý
Authors: GS.TS. Đặng Cảnh Khanh
Keywords: Công tác xã hội | Đạo đức | Nghề nghiệp
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
Abstract: Công tác xã hội là một nghề nghiệp cao quý, nó mang tính nhân đạo sâu sắc, có ý nghĩa lớn đối với xã hội. Bài viết bàn về những giá trị nghề nghiệp và đạo lý của người làm nghề công tác xã hội – nhân viên công tác xã hội. Những giá trị nghề nghiệp và đạo lý được nhấn mạnh trong bài viết này đó là: Sự vô tư không vụ lợi trong công việc; tinh thần tình nguyện, tự giác trong công việc; người làm công tác xã hội phải trở thành những người có văn hóa nghề. Tác giả đã phân tích và khẳng định tầm quan trọng của những giá trị và đạo lý này đối với ngành công tác xã hội trong bài viết
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3785
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • K.Y00052- Công tác xã hội - nghề nghiệp và đạo lý.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 382,59 kB

    • Format : Adobe PDF