Item Infomation


Title: Một vài suy nghĩ về con đường đổi mới đào tạo nguồn nhân lực y tế ngành y dược khu vực miền núi phía Bắc
Authors: PGS.TS Nguyễn Minh Xuân
Keywords: Nguồn nhân lực | Y tế | Ngành y dược
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Có thể nói thực trạng kinh tế, dân trí vùng miền núi phía Bắc (MNPB) chậm phát triển chưa tương xứng vị trí địa – chính trị. Nhu cầu hình thành Trung tâm đào tạo y tế mạnh đang rất cấp bách ở Tây Bắc. Bài báo đề cập chủ yếu Bài toán đổi mới NLYT MNPB, làm rõ triết lý Giáo dục - Đào tạo: đi từ nền GD trang bị kiến thức chuyên môn sang nền GD chỉ dạy kiến thức chuyên môn Cơ bản ở mức tối thiểu. Đồng thời với bài toán này có Bài toán về nhân lực y tế và Bài toán về chất lượng NLYT. Bài báo chỉ rõ hướng đi của đổi mới thể hiện ở tiêu chí: Vì miền núi, của miền núi và cho miền núi. Đồng thời bài báo cũng đưa ra một số kiến nghị quan trọng.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3778
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: